• backtoschool1.jpg
  • backtoschool2.jpg
  • backtoschool4.jpg

Híreink

Egészség hete

EGÉSZSÉG HETE

2017. 03. 27-31.

Részleteket a faliújságokon olvashatsz!

Papírgyűjtés

papirgy2017

Angol nyelvi tábor

angoltabor

A prezetációt itt tudod letölteni!

Pályázati felhívás

Emberi Erőforrás Minisztere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, /egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        cselekvőképesség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett nyújt, a 06-33-795-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Minisztere címére történő megküldésével (Tatabányai Tankerületi Központ telephelye 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/122-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny
  • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központ telephelye címére.(2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szakközépiskolás hírek

Letölthető dokumentumok

Kedves Szaközépiskolás Diákok!

A szakmai gyakorlattal és az tagozatotokkal kapcsolatos letölthető dokumentumok a letöltés/szakközépiskola menüpontok alatt találhatók!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról a 10. évfolyam tanulóinak

Tisztelt Szülők!

A gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint végzi szakközépiskolai tanulmányait.

A tanulónak a

  • 9. évfolyam után 70 óra,
  • a 10. évfolyam után 105 óra,
  • a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlaton kell kötelezően részt vennie!

A továbbhaladás feltétele: a 10. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 11. évfolyam megkezdésének a feltétele 105 órás összefüggő gyakorlat elvégzése! A gyakorlaton a részvétel kötelező. Kérem, hogy a tanuló ne hiányozzon.

„ Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.”(2011.évi CLXXXII tv.39.§(4)

A gyakorlat teljesítése:

· a szülő által keresett munkahelyen, vagy

· a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál: gyakorlathelyek (http://www.isziir.hu/_frontend/index.php) lehetséges.

A kiválasztott munkahely, az iskola, a KLIK és az Iparkamara között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni.

Abban az esetben, ha nem sikerült fogadó helyet találni (a Kamara segítségével sem) 2015. június 15-ig, a tanuló az iskolában (Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola, Dorog, Otthon tér 3.) tejesíti a követelményeket 2015. június 16 - július 03. között.

Az első foglalkozási nap 2015. június 16. 8.00 óra.

A gyakorlat dokumentálása:

A tanuló Foglakozási Naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve.

A gyakorlat teljesítésének igazolása, bejelentési kötelezettség:

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015.augusztus 25-ig eljuttatja a foglalkozási naplót a fogadó szervezet által hivatalosan aláírt igazoló lappal és az iskolai bizonyítvánnyal együtt. Az iskola ekkor igazolja a tantervi követelmények teljesítését, a tanuló magasabb évfolyamba léphet.

Tisztelt Szülők!

Ezúton köszönjük együttműködésüket a gyakorlati helyek keresésében!

Kelt: Dorog, 2015. június 10.

 

Tisztelettel:

Wágnerné Gálicz Katalin

igazgató s.k.