Adatvédelmi tájékoztató

erettsegi adatvedelmi tajekoztato honlapra 20190101

 

Adatvédelmi tájékoztató az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről


Tisztelt jelentkező, tájékoztatjuk, hogy az érettségi vizsgára történő jelentkezés során a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendeletben (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Onytv.), valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) meghatározott rendelkezések alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az Oktatási Hivatal közérdekű feladatainak ellátása. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok, valamint a jelentkezés során megadott további különleges adatok kezelése, és a korábbi vizsgaeredményeinek megtekintése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A fenti adatokat kizárólag az Oktatási Hivatalban, a vizsgaszervező kormányhivatalban, és a vizsgaszervező intézményben az érettségi vizsgák szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg. Adatait A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezeljük az érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében az Onytv. 7. § (11) bekezdése és 1. melléklet IV. pontja alapján, az adott vizsgaidőszakot követő tanév végéig. Személyes adatait, érettségi vizsgáinak eredményeit, záradékait és mentességeit az Onytv. 1. melléklet V. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 57. § (7) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal tovább kezeli az Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartásban.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintettet megillető jogokról (adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, tiltakozáshoz való jog) a GDPR 15., 16., 18. és 21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH-hoz, bírósághoz fordulás joga) a GDPR 77. cikke és 79. cikke rendelkezik.”